Nationella prov

Nationella ämnesprov i biologi, fysik och kemi

En elev genomför provet antingen i biologi, fysik eller kemi. Ämnesproven består av två delar – en teoretisk och en laborativ del. Provet är obligatoriskt.

Kort beskrivning av provet

En elev genomför provet antingen i biologi, fysik eller kemi där samma ämne gäller för alla elever på en skola. Avsikten är att en skola inte tilldelas prov i samma ämne två år i rad. Vilket ämne skolan tilldelas meddelas per brev vecka 2. Skolan avgör själv om man vill meddela i förväg till eleverna vilket prov som ska genomföras.

Syftet med de nationella proven är i huvudsak att:

  • stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning
  • ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå

De nationella proven kan också bidra till:

  • att konkretisera kursplanerna och ämnesplanerna
  • en ökad måluppfyllelse för eleverna.

Detta kan man läsa på Skolverkets hemsida

Här kan du se en film från skolverket om de Nationella proven

Nationella prov är skyddade med sekretess men exempeluppgifter finns att ladda ner på Umeå Universitets hemsida

Gamla prov i Kemi från 2009 vilka inte omfattas av sekretessen kan du ladda ner här  NP Kemi 2009  för bedömnings anvisningar klicka här Bedömning NP kemi 2009

Comments are closed